Home
Het systeem
Bladmuziek
Stickers
Meespeel cd's
Lesmethode
privacybeleid
copyright
Bestellen
Contact

Copyright

Alle kleurmuziek, audiofiles (WAV & MP3) en specifieke visuele vormgeving van de kleurmuziek methode zijn exclusief eigendom van www.kleurmuziek.com en worden beschermd door nationale (Auteursrecht & WNR) en internationale wetgeving.

Deze vallen onder copyright en zijn ook actief beschermd als intellectueel eigendom.

Op elke bladzijde kleurmuziek staat daarnaast ook vermeld:
Copyright © (jaartal) Multi-Kleur Muzieksysteem by R.R. Koelemaij - Oost-Souburg. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enig andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Wie zonder schriftelijke toestemming van mij als auteursrechthebbende geheel of gedeeltelijk kleurmuziek, audiofiles (WAV & MP3) en /of de visuele vormgeving van de kleurmuziek methode kopieert en/of publiceert, pleegt inbreuk op het auteursrecht. Schending van het auteursrecht is geen overtreding maar een misdrijf waar maximaal vier jaar cel op staat.

Wanneer mijn bovengenoemde werk, de vormgeving van kleurmuziekmethode, geheel of gedeeltelijk zonder toestemming gedupliceerd wordt, afgedrukt wordt, op internet gezet of op een andere manier gedupliceerd in omloop is gebracht, zal ik als rechthebbende via de rechter in een IE procedure verdere verspreiding en verkoop van mijn werk verbieden en een vergoeding van minimaal € 35.000 eisen voor de geleden schade.
Privť personen zijn een boete, niet voor matiging vatbaar, van € 750 verschuldigd per overtreding per kleurmuzieknummer en per audiofile/cd. Bedrijven en instellingen zijn een boete, niet voor matiging vatbaar,
van € 5000 verschuldigd per overtreding per kleurmuzieknummer en per audiofile /cd.

Multi-Kleur muzieksysteem © valt onder copyright en is intellectueel eigendom van René Koelemaij
Copyright © by R.R.Koelemaij, Oost-Souburg