Home
Het systeem
Bladmuziek
Stickers
Lesmethode
privacybeleid
copyright
Bestellen
Contact

Copyright

Alle kleurmuziek, audiofiles (WAV & MP3) en specifieke visuele vormgeving van de kleurmuziek methode zijn exclusief eigendom van www.kleurmuziek.com en worden beschermd door nationale (Auteursrecht & WNR) en internationale wetgeving.

Deze vallen onder copyright en zijn ook actief beschermd als intellectueel eigendom.

Op elke bladzijde kleurmuziek staat daarnaast ook vermeld:
Copyright © (jaartal) Multi-Kleur Muzieksysteem by R.R. Koelemaij - Oost-Souburg. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enig andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Multi-Kleur muzieksysteem © valt onder copyright en is intellectueel eigendom van René Koelemaij
Copyright © by R.R.Koelemaij, Oost-Souburg