titel Multi Kleur rood  de grootste online collectie kleurmuziek ter wereld
Een slimme manier: zelf muziek spelen zonder noten te hoeven lezen

Pakket 1: 75 Psalmen nr. 1-75 uit het Liedboek voor de Kerken 1973

plaatje_pakket_1_psalmen_2042535585
€ 34,75 • 1 Gezegend hij, die in der bozen raad
 • 2 Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch
 • 3 O Heer, de vijand stelt zijn overmacht in 't veld
 • 4 Laat als ik roep mij op U hopen
 • 5 Laat mij, mijn Koning tot U spreken
 • 6 Heer, toon mij uw genade
 • 7 Here mijn God, Gij hoedt mijn leven
 • 8 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
 • 9 Met heel mijn hart zing ik uw eer
 • 10 Hoe komt het, Heer, dat Gij zo verre zijt?
 • 11 Ik schuil bij God. Hoe kunt gij dan nog zeggen
 • 12 Breng redding, Heer, de vroomheid is geweken
 • 13 Hoe lang, Heer, gaat Gij mij voorbij?
 • 14 De dwaas zegt in zijn hart: 'Er is geen God'
 • 15 Wie zult Gij noden in uw tent
 • 16 Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God
 • 17 Hoor, Heer, Gij God van trouw en recht
 • 18 Ik heb U lief van ganser harte, Here
 • 19 De hemel roemt de Heer
 • 20 Moge de Heer u antwoord geven
 • 21 O Heer, de koning is verheugd
 • 22 Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij
 • 23 Ik wil van God als van mijn Herder spreken
 • 24 De aarde en haar volheid zijn des Heren koninklijk domein
 • 25 Heer, ik hef mijn hart en handen
 • 26 O Heer, op wie ik pleit
 • 27 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
 • 28 Ik roep tot U, mijn rots, mijn Here!
 • 29 Gij die hoog verheven zijt
 • 30 Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogd
 • 31 Op U vertrouw ik, Heer der Heren
 • 32 Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven
 • 33 Kom nu met zang en roer de snaren
 • 34 Ik loof de Heer altijd
 • 35 Twist, Here, met mijn twisters, strijd
 • 36 De zonde die de zondaars vleit
 • 37 Wees niet afgunstig op de goddeloze
 • 38 Laat toch niet uw toorn, o Here, mij verteren
 • 39 Ik zeide wel: Nu let ik op mijn weg
 • 40 Met heel mijn hart heb ik de Heer verwacht
 • 41 Heil hem die de geringe helpt in nood
 • 42 Evenals een moede hinde naar het klare water smacht
 • 43 O God, kom mijn geding beslechten
 • 44 Heer, wat de vaderen vertelden
 • 45 Met luider stem breng ik de koning hulde
 • 46 God is een toevlucht te allen tijde
 • 47 Volken wees verheugd
 • 48 De Heer is groot, zijn lof weerklinkt
 • 49 Bewoners van de wijde wereld, hoor
 • 50 De Heer die leeft, de God der goden spreekt
 • 51 Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht
 • 52 Waarom toch het kwaad zo te prijzen
 • 53 De dwaas zegt in zijn hart: 'Er is geen God'
 • 54 O God, verlos mij door uw naam!
 • 55 God, laat mij smekend tot U treden
 • 56 Wees mij genadig, Heer, want een geweld
 • 57 Wees mij genadig, Heer, wees mij nabij
 • 58 Gij hoge raad, bijeengekomen
 • 59 Kom, Heer, mij uit de hand bevrijden
 • 60 O God, die ons verstoten had
 • 61 O Here, verhoor mijn smeken. Haast bezweken
 • 62 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
 • 63 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat
 • 64 Behoed mij, Heer, hoor naar mijn klagen!
 • 65 De stilte zingt U toe, o Here
 • 66 Breek, aarde, uit in jubelzangen
 • 67 God zij ons gunstig en genadig
 • 68 God richt zich op, de vijand vlucht
 • 69 Red mij, o God, het water stijgt en stijgt
 • 70 Haast U om mij te redden, God!
 • 71 Heer, laat mij schuilen in uw hoede
 • 72 Geef, Heer, de koning uwe rechten
 • 73 Ja, God is goed voor Israël
 • 74 Waarom, o God, verstoot Gij voor altoos
 • 75 U alleen, U loven wij

  Totaal 75 PDF Kleurmuziek bestanden.  Download 7 Mb

 


Stichting_Kleurmuziek_2.png

Stichting Kleurmuziek, Oost-Souburg / Vlissingen.
Kamer van koophandel nr. 85159646

Bank Rekeningnummer: 
NL43 RABO 0189 7438 91
t.n.v. Stichting Kleurmuziek, Oost Souburg

email
: stichtingkleurmuziek@gmail.com

Privacybeleid

Algemene leveringsvoorwaarden

©1986-2023 Stichting Kleurmuziek