titel Multi Kleur rood  de grootste online collectie kleurmuziek ter wereld
Een slimme manier: zelf muziek spelen zonder noten te hoeven lezen

Pakket 2: 75 Psalmen nr. 76-150 uit het Liedboek voor de Kerken 1973 (0,20 per lied)

plaatje_pakket_2_psalmen
€ 15,00 • 76 God wordt geëerd in Israël
 • 77 Roepend om gehoor te vinden
 • 78 Mijn volk, ik ga geheimen openleggen
 • 79 O God, nu zijn de heidenen gekomen
 • 80 O God van Jozef, leid ons verder
 • 81 Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte!
 • 82 God staat in 't midden van de goden
 • 83 Zwijg niet, o God, verhef uw woord
 • 84 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer
 • 85 Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer
 • 86 Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden
 • 87 Op Sions berg sticht God zijn heilige stede
 • 88 Heer, die mijn heil, mijn helper zijt
 • 89 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
 • 90 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
 • 91 Heil hem wien God een plaats bereidt
 • 92 Waarlijk, dit is rechtvaardig
 • 93 De Heer is Koning, Hij regeert altijd
 • 94 Verschijn in lichtglans, God der wrake!
 • 95 Steek nu voor God de loftrompet
 • 96 Zing voor de Heer op nieuwe wijze
 • 97 Groot Koning is de Heer
 • 98 Zing een nieuw lied voor God de Here
 • 99 God is Koning
 • 100 Juich Gode toe, bazuin en zing
 • 101 Ik wil, Heer, in mijn lied de zegeningen
 • 102 Heer, hoor mijn gebed, laat blijken
 • 103 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren
 • 104 Mijn ziel, verheerlijk God om zijne macht
 • 105 Loof God de Heer, en laat ons blijde
 • 106 Loof nu de Heer, want Hij is goed
 • 107 Gods goedheid houdt ons staande
 • 108 Mijn hart is, Heer in U gerust
 • 109 God die ik loof te allen tijde
 • 110 De Here God heeft tot mijn heer gesproken
 • 111 Van ganser harte loof ik Hem in 't midden van Jeruzalem
 • 112 God zij geloofd en hoog geprezen
 • 113 Prijs, halleluja, prijs de Heer
 • 114 Toen Israël uit Egypteland ging
 • 115 Niet ons, o Heer, niet ons zij eer gewijd
 • 116 God heb ik lief, want die getrouwe Heer
 • 117 Loof, alle volken, loof de Heer
 • 118 Laat ieder 's Heren goedheid prijzen
 • 119 Welzalig wie de rechte wegen gaan
 • 120 Ik hief mijn stem in vrees en beven
 • 121 Ik sla mijn ogen op en zie
 • 122 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij
 • 123 Tot U, die zetelt in de hemel hoog
 • 124 Laat Israël nu zeggen blij van geest
 • 125 Wie op de Here God vertrouwen
 • 126 Toen God de Heer uit 's vijands macht
 • 127 Wanneer de Heer het huis niet bouwt
 • 128 Welzalig is een ieder die God van harte vreest
 • 129 Zij hebben immer van mijn jeugd af aan
 • 130 Uit diepten van ellende roep ik tot U, o Heer
 • 131 O Heer, er is geen trots in mij
 • 132 Heer, denk aan David en zijn eed
 • 133 Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen
 • 134 Gij dienaars aan de Heer gewijd
 • 135 Halleluja! loof de Heer
 • 136 Loof de Heer, want Hij is goed
 • 137 Aan Babels stromen zaten wij gevangen
 • 138 loof ik, Heer, met hart en ziel
 • 139 Heer, die mij ziet zoals ik ben
 • 140 Bescherm mij, Heer, behoed mijn leven
 • 141 U, Heer, roep ik, U geldt mijn smeken
 • 142 Tot God de Heer hief ik mijn stem
 • 143 O Here, hoor naar mijn gebeden
 • 144 Gezegend zij de Heer, die te allen tijde
 • 145 O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal
 • 146 Zing, mijn ziel, voor God uw Here
 • 147 Lof zij de Heer, goed is het leven
 • 148 Halleluja! Prijs God en zing
 • 149 Halleluja! laat opgetogen
 • 150 Loof God, loof Hem overal

  Totaal 76 PDF Kleurmuziek bestanden.  Download 7 MbStichting_Kleurmuziek_2.png

Stichting Kleurmuziek, Oost-Souburg / Vlissingen.
Kamer van koophandel nr. 85159646

Bank Rekeningnummer: 
NL43 RABO 0189 7438 91
t.n.v. Stichting Kleurmuziek, Oost Souburg

email
: stichtingkleurmuziek@gmail.com

Privacybeleid

Algemene leveringsvoorwaarden

©1986-2024 Stichting Kleurmuziek