titel Multi Kleur rood  de grootste online collectie kleurmuziek ter wereld
Een slimme manier: zelf muziek spelen zonder noten te hoeven lezen

pakket 2: 122 gezangen nr.123-245 uit het Liedboek

plaatje_pakket_2_gezangen
€ 55,75 • 123 De naam des Heren nadert reeds van verre 
 • 124 Nu daagt het in het oosten 
 • 125 O kom, o kom, Immanuël 
 • 126 Verwacht de komst des Heren 
 • 127 Gaat, stillen in den lande 
 • 128 Kom tot ons, scheur de heemlen, Heer
 • 129 Geen kracht meer om te leven 
 • 130 De nacht is haast ten einde 
 • 131 O zalig, heilig Bethlehem 
 • 132 Er is een roos ontloken 
 • 133 Ik ben een engel van de Heer 
 • 134 Eer zij God in onze dagen 
 • 135 Hoor, de englen zingen de eer 
 • 136 Hoort gij de englen zingen 
 • 137 Hoor de herders, hoe ze Hem loven 
 • 138 Komt allen tezamen 
 • 139 Komt, verwondert u hier mensen 
 • 140 Prijs de Heer die herders prijzen 
 • 141 Ik kniel aan uwe kribbe neer
 • 142 U Jezus Christus loven wij 
 • 143 Stille Nacht, heilige Nacht 
 • 144Dansen wil mijn hart en springen 
 • 145 Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer 
 • 146 Dit is de dag, die God ons schenkt 
 • 147Looft God, gij christenen, maakt Hem groot 
 • 148 Wees wellekom, Immanuël 
 • 149 O God die met ons zijt 
 • 150 In den beginne was het woord 
 • 151 O Christus, woord der eeuwigheid 
 • 152 Een Kind geboren te Bethlehem 
 • 153 Wij edelingen, blij van geest 
 • 154 O Kerstnacht, schoner dan de dagen 
 • 155 Kind, nu wij om U vrolijk zijn 
 • 156 Van 't vroeglicht van de dageraad 
 • 157 Hoe helder staat de morgenster 
 • 158 Christus, met eer gekroonde 
 • 159 O Here Jezus, lang verbeid 
 • 160 Komt ons in diepe nacht ter ore 
 • 161 Uit uw hemel zonder grenzen 
 • 162 Omdat Hij niet ver wou zijn 
 • 163 Gij zijt een mensenzoon 
 • 164 Gij die de ster van David zijt 
 • 165 Toen Jezus bij het water kwam 
 • 166 Juicht voor de koning van de Joden 
 • 167 Heer Jezus, licht der wereld 
 • 168 O Jezus Christus, licht ze bij 
 • 169 Zingt nu de Heer, stemt allen in 
 • 170 Meester, men zoekt U wijd en zijd 
 • 171 Christus wandelt langs de straten 
 • 172 Een mens te zijn op aarde 
 • 173 Alles wat over ons geschreven is 
 • 174 Ik wil mij gaan vertroosten 
 • 175 O wij arme zondaars 
 • 176 O liefde die verborgen zijt 
 • 177 Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten 
 • 178 Jezus, om uw lijden groot 
 • 179 Wie heeft op aard de prediking gehoord 
 • 180 Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen 
 • 181 Noem de overtreding mij, die Gij begaan hebt 
 • 182 Jezus, leven van ons leven 
 • 183 O hoofd vol bloed en wonden 
 • 184 Met de boom des levens 
 • 185 Des konings vaandels gaan vooraan 
 • 186 Zing, mijn tong, bezing het teken
 • 187 Daar gaat een lam en draagt de schuld 
 • 188 O Lam van God, onschuldig 
 • 189 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis 
 • 190 Wie hangt er zo deerlijk, geteisterd, geschonden 
 • 191Gij wordt voor mij gekruisigd, Heer 
 • 192 O kostbaar kruis, o wonder Gods 
 • 193 O wereld, zie uw leven 
 • 194 Dag zo bitter en zo goed 
 • 195 Nu valt de nacht 
 • 196 Den Heer wil ik prijzen 
 • 197 De dag rijst rood in het verschiet
 • 198 De mond der aarde spreekt 
 • 199 De toekomst van de Heer is daar
 • 200 Heerlijk verschenen is de dag 
 • 201 O dag van de verrijzenis 
 • 202 Nu de Heer is opgestaan 
 • 203 Die in de dood gebonden lag 
 • 204 Jezus Christus, onze Heiland 
 • 205 Nu triomfeert de Zoon van God 
 • 206 Komt drinken wij tot lafenis 
 • 207 Hoort aan, gij die Gods kindren zijt 
 • 208 De Heer is waarlijk opgestaan 
 • 209 Nu moet gij allen vrolijk zijn 
 • 210 Sta op! - Een morgen ongedacht 
 • 211 Christus is opgestanden 
 • 212 Halleluja, de blijde toon 
 • 213 Lof zij God in de hoogste troon 
 • 214 O morgen van verblijden 
 • 215 Christus, onze Heer, verrees 
 • 216 Laat groot en klein 
 • 217 Jezus leeft en ik met Hem 
 • 218 Ik zeg het allen, dat Hij leeft 
 • 219 Zingt ten hemel toe 
 • 220 Zingt nu de Heer! Hij zag ons aan 
 • 221 Wees gegroet, gij eersteling der dagen
 • 222 Jezus is ons licht en leven 
 • 223 De aarde is vervuld 
 • 224 Kondigt het jubelend aan 
 • 225 Zingt voor de Heer een nieuw gezang 
 • 226 Gij die der sterren schepper zijt 
 • 227 Gij maakt ons, Jezus, waarlijk vrij 
 • 228 Ten hemel opgevaren is 
 • 229 De dag van onze Vorst brak aan 
 • 230 Overwinnaar, grote Koning 
 • 231 Wij knielen voor uw zetel neer 
 • 232 Gij, Jezus Christus, opgestegen 
 • 233 Heer, komt in deze tijd 
 • 234 Al heeft Hij ons verlaten 
 • 235 In bidden en in smeken 
 • 236 De jaarkring brengt ons in zijn keer 
 • 237 Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer 
 • 238 Kom o Geest des Heren kom 
 • 239 Kom Schepper God, o heilige Geest 
 • 240 Kom, Heilige Geest, Here God 
 • 241 Nu bidden wij de heilige Geest 
 • 242 Komt laat ons deze dag 
 • 243 Toen eenmaal God terneder kwam 
 • 244 Christus stoot de hemel open 
 • 245 Geest, uit de hemel neergedaald 

  Totaal 125 PDF Kleurmuziek bestanden.  Download 10 Mb

Stichting_Kleurmuziek_2.png

Stichting Kleurmuziek, Oost-Souburg / Vlissingen.
Kamer van koophandel nr. 85159646

Bank Rekeningnummer: 
NL43 RABO 0189 7438 91
t.n.v. Stichting Kleurmuziek, Oost Souburg

email
: stichtingkleurmuziek@gmail.com

Privacybeleid

Algemene leveringsvoorwaarden

©1986-2023 Stichting Kleurmuziek