titel Multi Kleur rood  de grootste online collectie kleurmuziek ter wereld
Een slimme manier: zelf muziek spelen zonder noten te hoeven lezen

Pakket 3: alle 150 Psalmen nr. 1-150 uit het Liedboek voor de Kerken 1973 ( 0,15 per lied)

plaatje_pakket_3_psalmen
€ 22,50 • 1 Gezegend hij, die in der bozen raad
 • 2 Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch
 • 3 O Heer, de vijand stelt zijn overmacht in 't veld
 • 4 Laat als ik roep mij op U hopen
 • 5 Laat mij, mijn Koning tot U spreken
 • 6 Heer, toon mij uw genade
 • 7 Here mijn God, Gij hoedt mijn leven
 • 8 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
 • 9 Met heel mijn hart zing ik uw eer
 • 10 Hoe komt het, Heer, dat Gij zo verre zijt?
 • 11 Ik schuil bij God. Hoe kunt gij dan nog zeggen
 • 12 Breng redding, Heer, de vroomheid is geweken
 • 13 Hoe lang, Heer, gaat Gij mij voorbij?
 • 14 De dwaas zegt in zijn hart: 'Er is geen God'
 • 15 Wie zult Gij noden in uw tent
 • 16 Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God
 • 17 Hoor, Heer, Gij God van trouw en recht
 • 18 Ik heb U lief van ganser harte, Here
 • 19 De hemel roemt de Heer
 • 20 Moge de Heer u antwoord geven
 • 21 O Heer, de koning is verheugd
 • 22 Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij
 • 23 Ik wil van God als van mijn Herder spreken
 • 24 De aarde en haar volheid zijn des Heren koninklijk domein
 • 25 Heer, ik hef mijn hart en handen
 • 26 O Heer, op wie ik pleit
 • 27 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
 • 28 Ik roep tot U, mijn rots, mijn Here!
 • 29 Gij die hoog verheven zijt
 • 30 Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogd
 • 31 Op U vertrouw ik, Heer der Heren
 • 32 Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven
 • 33 Kom nu met zang en roer de snaren
 • 34 Ik loof de Heer altijd
 • 35 Twist, Here, met mijn twisters, strijd
 • 36 De zonde die de zondaars vleit
 • 37 Wees niet afgunstig op de goddeloze
 • 38 Laat toch niet uw toorn, o Here, mij verteren
 • 39 Ik zeide wel: Nu let ik op mijn weg
 • 40 Met heel mijn hart heb ik de Heer verwacht
 • 41 Heil hem die de geringe helpt in nood
 • 42 Evenals een moede hinde naar het klare water smacht
 • 43 O God, kom mijn geding beslechten
 • 44 Heer, wat de vaderen vertelden
 • 45 Met luider stem breng ik de koning hulde
 • 46 God is een toevlucht te allen tijde
 • 47 Volken wees verheugd
 • 48 De Heer is groot, zijn lof weerklinkt
 • 49 Bewoners van de wijde wereld, hoor
 • 50 De Heer die leeft, de God der goden spreekt
 • 51 Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht
 • 52 Waarom toch het kwaad zo te prijzen
 • 53 De dwaas zegt in zijn hart: 'Er is geen God'
 • 54 O God, verlos mij door uw naam!
 • 55 God, laat mij smekend tot U treden
 • 56 Wees mij genadig, Heer, want een geweld
 • 57 Wees mij genadig, Heer, wees mij nabij
 • 58 Gij hoge raad, bijeengekomen
 • 59 Kom, Heer, mij uit de hand bevrijden
 • 60 O God, die ons verstoten had
 • 61 O Here, verhoor mijn smeken. Haast bezweken
 • 62 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
 • 63 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat
 • 64 Behoed mij, Heer, hoor naar mijn klagen!
 • 65 De stilte zingt U toe, o Here
 • 66 Breek, aarde, uit in jubelzangen
 • 67 God zij ons gunstig en genadig
 • 68 God richt zich op, de vijand vlucht
 • 69 Red mij, o God, het water stijgt en stijgt
 • 70 Haast U om mij te redden, God!
 • 71 Heer, laat mij schuilen in uw hoede
 • 72 Geef, Heer, de koning uwe rechten
 • 73 Ja, God is goed voor Israël
 • 74 Waarom, o God, verstoot Gij voor altoos
 • 75 U alleen, U loven wij
 • 76 God wordt geëerd in Israël
 • 77 Roepend om gehoor te vinden
 • 78 Mijn volk, ik ga geheimen openleggen
 • 79 O God, nu zijn de heidenen gekomen
 • 80 O God van Jozef, leid ons verder
 • 81 Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte!
 • 82 God staat in 't midden van de goden
 • 83 Zwijg niet, o God, verhef uw woord
 • 84 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer
 • 85 Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer
 • 86 Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden
 • 87 Op Sions berg sticht God zijn heilige stede
 • 88 Heer, die mijn heil, mijn helper zijt
 • 89 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
 • 90 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
 • 91 Heil hem wien God een plaats bereidt
 • 92 Waarlijk, dit is rechtvaardig
 • 93 De Heer is Koning, Hij regeert altijd
 • 94 Verschijn in lichtglans, God der wrake!
 • 95 Steek nu voor God de loftrompet
 • 96 Zing voor de Heer op nieuwe wijze
 • 97 Groot Koning is de Heer
 • 98 Zing een nieuw lied voor God de Here
 • 99 God is Koning
 • 100 Juich Gode toe, bazuin en zing
 • 101 Ik wil, Heer, in mijn lied de zegeningen
 • 102 Heer, hoor mijn gebed, laat blijken
 • 103 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren
 • 104 Mijn ziel, verheerlijk God om zijne macht
 • 105 Loof God de Heer, en laat ons blijde
 • 106 Loof nu de Heer, want Hij is goed
 • 107 Gods goedheid houdt ons staande
 • 108 Mijn hart is, Heer in U gerust
 • 109 God die ik loof te allen tijde
 • 110 De Here God heeft tot mijn heer gesproken
 • 111 Van ganser harte loof ik Hem in 't midden van Jeruzalem
 • 112 God zij geloofd en hoog geprezen
 • 113 Prijs, halleluja, prijs de Heer
 • 114 Toen Israël uit Egypteland ging
 • 115 Niet ons, o Heer, niet ons zij eer gewijd
 • 116 God heb ik lief, want die getrouwe Heer
 • 117 Loof, alle volken, loof de Heer
 • 118 Laat ieder 's Heren goedheid prijzen
 • 119 Welzalig wie de rechte wegen gaan
 • 120 Ik hief mijn stem in vrees en beven
 • 121 Ik sla mijn ogen op en zie
 • 122 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij
 • 123 Tot U, die zetelt in de hemel hoog
 • 124 Laat Israël nu zeggen blij van geest
 • 125 Wie op de Here God vertrouwen
 • 126 Toen God de Heer uit 's vijands macht
 • 127 Wanneer de Heer het huis niet bouwt
 • 128 Welzalig is een ieder die God van harte vreest
 • 129 Zij hebben immer van mijn jeugd af aan
 • 130 Uit diepten van ellende roep ik tot U, o Heer
 • 131 O Heer, er is geen trots in mij
 • 132 Heer, denk aan David en zijn eed
 • 133 Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen
 • 134 Gij dienaars aan de Heer gewijd
 • 135 Halleluja! loof de Heer
 • 136 Loof de Heer, want Hij is goed
 • 137 Aan Babels stromen zaten wij gevangen
 • 138 loof ik, Heer, met hart en ziel
 • 139 Heer, die mij ziet zoals ik ben
 • 140 Bescherm mij, Heer, behoed mijn leven
 • 141 U, Heer, roep ik, U geldt mijn smeken
 • 142 Tot God de Heer hief ik mijn stem
 • 143 O Here, hoor naar mijn gebeden
 • 144 Gezegend zij de Heer, die te allen tijde
 • 145 O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal
 • 146 Zing, mijn ziel, voor God uw Here
 • 147 Lof zij de Heer, goed is het leven
 • 148 Halleluja! Prijs God en zing
 • 149 Halleluja! laat opgetogen
 • 150 Loof God, loof Hem overal

  Totaal 151 PDF Kleurmuziek bestanden.  Download 14 Mb


Stichting_Kleurmuziek_2.png

Stichting Kleurmuziek, Oost-Souburg / Vlissingen.
Kamer van koophandel nr. 85159646

Bank Rekeningnummer: 
NL43 RABO 0189 7438 91
t.n.v. Stichting Kleurmuziek, Oost Souburg

email
: stichtingkleurmuziek@gmail.com

Privacybeleid

Algemene leveringsvoorwaarden

©1986-2023 Stichting Kleurmuziek