Kleurmuziek

titel Multi Kleur rood  de grootste online collectie kleurmuziek ter wereld
Een slimme manier: zelf muziek spelen zonder noten te hoeven lezen

zzcat_plaatje_491_gezangen

Alle 491 gezangen van het LIEDBOEK VOOR DE KERKEN 1973 in kleurmuziek 

U kunt kiezen uit de samengestelde pakketten en daaronder alle losse kleurmuziek titels.

Op www.onbeperktgeloven.nl vindt je informatie en wordt tegemoet gekomen aan vragen die kunnen leven als het gaat om geloven en mensen met een (soms ernstige) verstandelijke beperking. Zij richten zich daarbij zowel op de mens met een beperking en hun omgeving, als op de geloofsgemeenschappen. Van harte aanbevolen !

Product Prijs
pakket 1: 122 gezangen nr.1-122 uit het Liedboek (0,39 per lied) € 47,50

In winkelwagen
pakket 2: 122 gezangen nr.123-245 uit het Liedboek (0.39 per lied) € 47,50

In winkelwagen
pakket 3: 122 gezangen nr. 246-368 uit het Liedboek (0.39 per lied) € 47,50

In winkelwagen
pakket 4: 122 gezangen nr. 369-491 uit het Liedboek (0.39 per lied) € 47,50

In winkelwagen
pakket 5: 491 gezangen +150 psalmen, alle 641 liederen met bijna 70 % korting (= € 0,15 per lied) € 99,00

In winkelwagen
1 God heeft het eerste woord  € 0,50

In winkelwagen
2 Wat sprak God op de eerste dag  € 0,50

In winkelwagen
3 Uit Oer is hij getogen  € 0,50

In winkelwagen
4 Wij eten weer het bitter brood  € 0,50

In winkelwagen
5 Wij trekken nu het diensthuis uit  € 0,50

In winkelwagen
6 Ik zing voor de Heer en ik prijs zijn gezag  € 0,50

In winkelwagen
7 Het woord dat u ten leven riep  € 0,50

In winkelwagen
8 Gij hemel en aarde, doet open uw oor  € 0,50

In winkelwagen
9 Mijn hart verheugt zich zeer  € 0,50

In winkelwagen
10 David heeft de reus verslagen  € 0,50

In winkelwagen
11 Elia was, tot de dood beducht  € 0,50

In winkelwagen
12 Niet in 't geweldige geluid  € 0,50

In winkelwagen
13a D'Almachtige is mijn Herder en Geleide  € 0,50

In winkelwagen
13b D'Almachtige is mijn Herder en Geleide  € 0,50

In winkelwagen
14 De Heer is mijn Herder € 0,50

In winkelwagen
15 Loof nu, mijn ziel, de Here € 0,50

In winkelwagen
16 Gij volken looft uw God en Heer  € 0,50

In winkelwagen
17 'k Hef, vol verlangst, van dag tot dag mijn ogen  € 0,50

In winkelwagen
18 Zalige ure! vruchtbaar van verblijden € 0,50

In winkelwagen
19 Uit angst en nood stijgt mijn gebed  € 0,50

In winkelwagen
20 Laat ons nu vrolijk zingen  € 0,50

In winkelwagen
21 Alles wat adem heeft love de Here  € 0,50

In winkelwagen
22 De wijsheid van vóór alle tijden  € 0,50

In winkelwagen
23 Het zal zijn in het laatste der tijden  € 0,50

In winkelwagen
24 Jesaja de profeet zag in de geest  € 0,50

In winkelwagen
25 Het volk dat wandelt in het duister  € 0,50

In winkelwagen
26 Daar is uit 's werelds duistre wolken  € 0,50

In winkelwagen
27 De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan  € 0,50

In winkelwagen
28 Wij hebben een sterke stad  € 0,50

In winkelwagen
29 Gij die 't menselijke leven  € 0,50

In winkelwagen
30 Wie met de waatren in zijn holle hand  € 0,50

In winkelwagen
31 Zij zullen de wereld bewonen  € 0,50

In winkelwagen
32 Hoe lieflijk, hoe schoon zijn de schreden  € 0,50

In winkelwagen
33 O alle gij dorstigen, komt tot de stromen  € 0,50

In winkelwagen
34 Om Sions wil zwijg ik niet stil  € 0,50

In winkelwagen
35 Scheur, Heer, de heemlen, scheur ze wijd  € 0,50

In winkelwagen
36 Ik zal, zo spreekt de Here  € 0,50

In winkelwagen
37 Zo sprak de Heer der legerscharen  € 0,50

In winkelwagen
38 De Heer spreekt: hoor mijn hartsgeheim  € 0,50

In winkelwagen
39 Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde  € 0,50

In winkelwagen
40 Zijt Gij mijn God  € 0,50

In winkelwagen
41 De Here, de heerser der aarde  € 0,50

In winkelwagen
42 Verheug u, gij dochter van Sion  € 0,50

In winkelwagen
43 Die dag zal komen, brandend als een oven  € 0,50

In winkelwagen
44 Dankt, dankt nu allen God  € 0,50

In winkelwagen
45 O Gij die onze Koning zijt  € 0,50

In winkelwagen
46 Kwam van Godswege  € 0,50

In winkelwagen
47 Jezus, die langs het water liep € 0,50

In winkelwagen
48 O onze Vader, trouwe Heer  € 0,50

In winkelwagen
49 De vogels van de bomen  € 0,50

In winkelwagen
50 O grote God, o goede Heer  € 0,50

In winkelwagen
51 Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom  € 0,50

In winkelwagen
52 Jaïrus had een dochtertje  € 0,50

In winkelwagen
53 Zijt Gij waarop de wereld wacht  € 0,50

In winkelwagen
54 Een zaaier ging uit om te zaaien  € 0,50

In winkelwagen
55 Weet gij waarmee het koninkrijk  € 0,50

In winkelwagen
56 Ga in het schip, zegt Gij  € 0,50

In winkelwagen
57 Zeven was voldoende 

2

€ 0,50

In winkelwagen
58 De schapen alle honderd € 0,50

In winkelwagen
59 De rijke kwam tot Jezus  € 0,50

In winkelwagen
60 Pluk nu het groen van de velden  € 0,50

In winkelwagen
61 Een landheer had met eigen hand  € 0,50

In winkelwagen
62 Wie oren om te horen heeft  € 0,50

In winkelwagen
63 De Heer verschijnt te middernacht  € 0,50

In winkelwagen
64 Gij hebt met uw brede gebaren  € 0,50

In winkelwagen
65 Het graan slaapt in de aarde  € 0,50

In winkelwagen
66 Mijn ziel verheft Gods eer  € 0,50

In winkelwagen
67 God zij geloofd uit alle macht  € 0,50

In winkelwagen
68 Zo laat Gij, Heer, uw knecht  € 0,50

In winkelwagen
69 Johannes, wat moeten wij doen  € 0,50

In winkelwagen
70 De laatsten worden de eersten  € 0,50

In winkelwagen
71 Jezus, wandlend langs de wegen  € 0,50

In winkelwagen
72 Gij volgt ons uit Jeruzalem  € 0,50

In winkelwagen
73 De Heer is onze reisgenoot  € 0,50

In winkelwagen
74 Wij willen de bruiloftsgasten zijn  € 0,50

In winkelwagen
75 U kennen, uit en tot U leven  € 0,50

In winkelwagen
76 Zie hoe de mensen heengaan  € 0,50

In winkelwagen
77 De Trooster komt  € 0,50

In winkelwagen
78 Laat me in U blijven, groeien, bloeien  € 0,50

In winkelwagen
79 Die in benauwdheid zuchten  € 0,50

In winkelwagen
80 Wij delen verdriet en zorgen  € 0,50

In winkelwagen
81 Ik zoek mijn Heer, het graf is leeg  € 0,50

In winkelwagen
82 Terwijl wij Hem bewenen  € 0,50

In winkelwagen
83 O Heer, blijf toch niet vragen  € 0,50

In winkelwagen
84 O God die op het Pinksterfeest  € 0,50

In winkelwagen
85 De hemel is opengesprongen  € 0,50

In winkelwagen
86 De wereld is van Hem vervuld  € 0,50

In winkelwagen
87 Wij willen God de ere geven  € 0,50

In winkelwagen
88 Mijn God, gewapend tot de tanden  € 0,50

In winkelwagen
89 O Christus, Heer der heerlijkheid  € 0,50

In winkelwagen
90 Is God de Heer maar voor mij  € 0,50

In winkelwagen
91 Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen  € 0,50

In winkelwagen
92 Al kon ik alle talen spreken  € 0,50

In winkelwagen
93 Bij 't steken der bazuinen  € 0,50

In winkelwagen
94 Mensen, wij zijn geroepen om te leven  € 0,50

In winkelwagen
95 Nu bidden wij met ootmoed en ontzag  € 0,50

In winkelwagen
96 Wordt krachtig in de Heer  € 0,50

In winkelwagen
97 Naam van Jezus die ten dode  € 0,50

In winkelwagen
98 Verblijdt u in de Heer te allen tijd!  € 0,50

In winkelwagen
99 Christus naar wie wij heten  € 0,50

In winkelwagen
100 Er heeft een stem gesproken  € 0,50

In winkelwagen
101 Om Christus' wil zijn wij verblijd  € 0,50

In winkelwagen
102 God heeft vanouds gesproken  € 0,50

In winkelwagen
103 De heiligen ons voorgegaan  € 0,50

In winkelwagen
104 Al wie het woord zal horen  € 0,50

In winkelwagen
105 Christus heeft voor ons geleden  € 0,50

In winkelwagen
106 Het einde aller dingen is nabij  € 0,50

In winkelwagen
107 Wie zich hovaardig heffen  € 0,50

In winkelwagen
108 Weest niet verbaasd als u de wereld haat  € 0,50

In winkelwagen
109 Hoor een heilig koor van stemmen  € 0,50

In winkelwagen
110 Het Lam, voor ons op aarde geslacht  € 0,50

In winkelwagen
111 Een stem, die niemand stuit  € 0,50

In winkelwagen
112 Als Koning opgetreden  € 0,50

In winkelwagen
113 Ik zag een troon  € 0,50

In winkelwagen
114 Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen  € 0,50

In winkelwagen
115 Die op de troon zat zeide  € 0,50

In winkelwagen
116 Daar komt een schip, geladen  € 0,50

In winkelwagen
117 Hoe zal ik U ontvangen  € 0,50

In winkelwagen
118 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen  € 0,50

In winkelwagen
119 Richt op uw macht, o Here der heirscharen  € 0,50

In winkelwagen
120 Heft op uw hoofden, poorten wijd  € 0,50

In winkelwagen
121 God lof! Nu is gekomen  € 0,50

In winkelwagen
122 Kom tot ons, de wereld wacht  € 0,50

In winkelwagen
123 De naam des Heren nadert reeds van verre  € 0,50

In winkelwagen
124 Nu daagt het in het oosten  € 0,50

In winkelwagen
125 O kom, o kom, Immanuël  € 0,50

In winkelwagen
126 Verwacht de komst des Heren  € 0,50

In winkelwagen
127 Gaat, stillen in den lande  € 0,50

In winkelwagen
128 Kom tot ons, scheur de heemlen, Heer € 0,50

In winkelwagen
129 Geen kracht meer om te leven  € 0,50

In winkelwagen
130 De nacht is haast ten einde  € 0,50

In winkelwagen
131 O zalig, heilig Bethlehem  € 0,50

In winkelwagen
132 Er is een roos ontloken  € 0,50

In winkelwagen
133 Ik ben een engel van de Heer  € 0,50

In winkelwagen
134 Eer zij God in onze dagen  € 0,50

In winkelwagen
135 Hoor, de englen zingen de eer  € 0,50

In winkelwagen
136 Hoort gij de englen zingen  € 0,50

In winkelwagen
137 Hoor de herders, hoe ze Hem loven  € 0,50

In winkelwagen
138 Komt allen tezamen  € 0,50

In winkelwagen
139 Komt, verwondert u hier mensen  € 0,50

In winkelwagen
140 Prijs de Heer die herders prijzen  € 0,50

In winkelwagen
141 Ik kniel aan uwe kribbe neer € 0,50

In winkelwagen
142 U Jezus Christus loven wij  € 0,50

In winkelwagen
143 Stille Nacht, heilige Nacht  € 0,50

In winkelwagen
144 Dansen wil mijn hart en springen  € 0,50

In winkelwagen
Resultaten 1 - 150 van 497

Stichting_Kleurmuziek_2.png

Stichting Kleurmuziek, Oost-Souburg / Vlissingen.
Kamer van koophandel nr. 85159646

Bank Rekeningnummer: 
NL43 RABO 0189 7438 91
t.n.v. Stichting Kleurmuziek, Oost Souburg

email
: stichtingkleurmuziek@gmail.com

Privacybeleid

Algemene leveringsvoorwaarden

©1986-2024 Stichting Kleurmuziek