Kleurmuziek

titel Multi Kleur rood  de grootste online collectie kleurmuziek ter wereld
Een slimme manier: zelf muziek spelen zonder noten te hoeven lezen

Pakket 1: 127 liederen nr.1-127 uit de Evangelische Liedbundel 2005

plaatje_pakket_1_evang_liedbundel
€ 49,50 • 1 O HERE, onze Here, hoe heerlijk is uw naam
 • 2 HEER, onze Heer, hoe heerlijk is op aarde
 • 3 U zal ik loven, Heer
 • 4a Bewaar mij, o God
 • 4b For You are my God
 • 5 Wie is God behalve onze HEER?
 • 6 De HERE is mijn herder
 • 7a De Heer is mijn Herder en geen ding ontbreekt mij naar zijn wil
 • 7c De Heer is mijn Herder en geen ding ontbreekt mij naar zijn wil
 • 8 Als een hert dat verlangt naar water
 • 9 God is ons een toevlucht en sterkte
 • 10 Create in me a clean heart
 • 11 Wees mij genadig
 • 12 Waarlijk mijn ziel keert zich stil tot God
 • 13 Heel mijn ziel roept naar U
 • 14 Uw liefde en goedheid
 • 14 Thy loving kindness
 • 15 God zij ons genadig
 • 16 Heel de aarde jubelt en juicht
 • 17 Wie in de schaduw Gods mag wonen
 • 18 De HERE is Koning
 • 19 Zing voor de HEER
 • 20 Jismechoe hasjammajiem
 • 21 De HEER regeert
 • 22 Zingt een nieuw lied, alle landen
 • 23 Juicht de HERE, gij ganse aarde
 • 24 Juicht aarde, juicht alom de HEER
 • 25 Looft de HERE mijn ziel
 • 26 Gij dienaars van Hem
 • 27 Gewillig zal uw volk zijn
 • 28 Halleluja! Ik zal de HERE van ganser harte loven
 • 29 God heb ik lief, Hij hoort mijn stem
 • 30 Looft de HERE, alle gij volken
 • 31 Laudate omnes gentes
 • 32 Ik hef mijn ogen op naar de bergen (ELB)
 • 33 HERE, mijn hart is niet hovaardig
 • 34a Hinnee matov oema najiem
 • 34b Hinnee matov oema najiem
 • 35 Komt prijst de HEER
 • 36 Schepper en Koning
 • 37 Prijs de HEER met blijde galmen
 • 38 Israel, verheug u in uw maker
 • 39 Halleluja, looft God in zijn heiligdom
 • 40 In het begin lag de aarde verloren
 • 41 Eenmaal, toen alle dieren kwamen
 • 42 Abraham, Abraham, verlaat je land
 • 43a De scepter zal van Juda niet wijken
 • 43b Heer, wij komen allen samen
 • 44 De koning van Egypteland
 • 45 Sj'ma Jisraeel
 • 46 Dit is het lied van de man die overwon
 • 47 De dorre vlakten der woestijnen
 • 48 De steppe zal bloeien
 • 49 Ik zal mijn water gieten
 • 50 Dwalende schapen 
 • 50 All we like sheep
 • 51 Zelfs als de bergen wijken en wank'len (Quant les montages s'éloigneraient)
 • 52 Daar komt de man uit Anatot
 • 53 Heel de schepping, prijs de Heer
 • 54 Waarom, waarom?
 • 55 Ik heb verstaan, Heer, wat Gij hebt gezegd
 • 56 Al zou de vijgenboom niet bloeien
 • 57 Roeach
 • 58 Zoekt eerst het Koninkrijk van God
 • 59 Weest niet bezorgd
 • 60 Komt tot Mij
 • 61 Gods liefde is te groot
 • 62 Als een wijngaard
 • 63 Met lampen voor het feest gereed
 • 64 Als Hij komt in zijn luister
 • 65 't Is middernacht, en in de hof
 • 66 Eén ding hebben wij maar nodig
 • 67 Een klacht klinkt uit Gods Vaderhart
 • 68 Zoon van David, kijk naar mij
 • 69 Want alzo lief
 • 70 Zij was op zoek naar het geheim
 • 71 Ik ben het levende brood
 • 72 Meester, tot wie zouden wij gaan?
 • 73 Waar zal ik heen gaan?
 • 74 Een nieuw gebod (A new commandment)
 • 75 Jezus die wist dat zijn uur gekomen was
 • 76 Mijn vrede laat Ik u (My peace I leave you)
 • 77 U bent de wijnstok
 • 78 Het is volbracht
 • 79 Vrede zij u
 • 80 Geen andere naam
 • 81 Zing met ons mee uit alle macht
 • 82 God die ons heeft voorzien
 • 83 Heer Jezus, uw genade
 • 84 Met Christus ben ik gekruisigd
 • 85 Zegen zij de God en Vader (Blessed be the God and Father)
 • 86 Bekleedt u met de nieuwe mens
 • 87 Zonen van Gods zonlicht (Children of the daytime)
 • 88 Wij zingen, Vader, U ter eer
 • 89 Christus, Gods Zoon en Gods gelijke
 • 90 Wat mij dierbaar was
 • 91 Weest blij te allen tijde
 • 92 Er is maar één God
 • 93 De zaligheid is van God
 • 94 De lof, de heerlijkheid, de kracht
 • 95 Ik zag een wonderlijke stroom
 • 96 En de Geest en de bruid
 • 97 Bereidt de weg van de Heer
 • 98 Mijn ziel maakt groot de Heer (van Setten)
 • 99 Op aarde plant het kwaad zich voort
 • 100 Donker de nacht
 • 101 Ere zij God
 • 102 Heil'ge nacht, u groeten wij
 • 103 In Bethlehems stal lag Christus de Heer
 • 104 Jezus, Koning, Redder, Heer
 • 105 't Licht dezer wereld is reddend verschenen
 • 106 Midden in de winternacht
 • 107 Wilt Gij hier op aarde slapen
 • 108 Zingt nu met verheugde geest
 • 109 Al wie dolend in het donker
 • 110 Het licht van de Heer
 • 111 Mildheid en majesteit
 • 112 Laat ons het leven van de Heer
 • 113 Hoor hoe een held're stem weerklinkt
 • 114 Als ik in gedachten sta
 • 115 Geeft ere de Here
 • 116 Glorie zij aan Jezus
 • 117 Het is volbracht
 • 118 Hij kwam bij ons, heel gewoon
 • 119 Liefde was het, onuitputt'lijk
 • 120 Wij roemen 't Kruis
 • 121 O Heer, hoe zwaar hebt Gij gestreden
 • 122 Daar juicht een toon
 • 123 De hemel juicht tot eer van de verrezen Heer
 • 124 Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt
 • 125 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft
 • 126 Halleluja, halleluja, aanbidt de verrezen Heer
 • 127 Halleluja, Jezus Christus leeft!

  Totaal  131 PDF Kleurmuziek bestanden.  Download 12,5 Mb

Stichting_Kleurmuziek_2.png

Stichting Kleurmuziek, Oost-Souburg / Vlissingen.
Kamer van koophandel nr. 85159646

Bank Rekeningnummer: 
NL43 RABO 0189 7438 91
t.n.v. Stichting Kleurmuziek, Oost Souburg

email
: stichtingkleurmuziek@gmail.com

Privacybeleid

Algemene leveringsvoorwaarden

©1986-2024 Stichting Kleurmuziek