Kleurmuziek

titel Multi Kleur rood  de grootste online collectie kleurmuziek ter wereld
Een slimme manier: zelf muziek spelen zonder noten te hoeven lezen

Pakket 2: 127 liederen nr.128-255 uit de Evangelische Liedbundel 2005

plaatje_pakket_2_evang_liedbundel
€ 49,50 • 128 Laat ons loven, laat ons juichen
 • 129 Hij, wie men door de marteldood
 • 130 Juicht, want Jezus is Heer
 • 131 Nu is het Pasen - Jezus leeft
 • 132 U zij de glorie opgestane Heer
 • 133 Thomas heeft Jezus niet gezien
 • 134 U, Vader van de lichten
 • 135 Wat zoekt gij hier?
 • 136 Wij groeten u, o dag der dagen
 • 137 Omdat Hij leeft
 • 138 Heer, U draagt de hoogste kroon
 • 139 Jezus, wij verhogen U
 • 140 Kroon Hem met gouden kroon
 • 141 U hebt de overwinning behaald
 • 142 Majesteit, groot is zijn majesteit
 • 143 Majesteit, Koning in eeuwigheid
 • 144 De Geest des Heren die het leven
 • 145 Geest der waarheid, moge Uw licht
 • 146 Kom, o Heil'ge Geest van God
 • 147 Heer, ik hoor van rijke zegen
 • 148 Heilige Geest van God
 • 149 Laat ons de Heer aanbidden
 • 150 Ruis, o Godsstroom der genade
 • 151 Veni Creator Spiritus (van Setten)
 • 152 Veni sancte Spiritus
 • 153 Welkom, Heil'ge geest van God
 • 154 Zend réveil, Heer
 • 155 De aarde is van God
 • 156 De mens leeft niet alleen op aarde
 • 157 Gebeden en liederen aan tafel
 • 158 Hemel aarde, lucht en zee
 • 159 Here mijn God, almachtige God
 • 160 Jezus is Heer / Jezus is Lord
 • 160 Jezus is Lord / Jezus is Heer
 • 161 Komt, laat ons vrolijk zingen
 • 162 O God van hemel, zee en aard
 • 163 Zie ik sterren aan de hemel staan
 • 164 Wij ploegen en wij zaaien
 • 165 God heeft Adam diep doen slapen
 • 166 Vader, U loven wij
 • 167 Wees mijn vooruitzicht (Be Thou my vision)
 • 167 Be Thou my vision (Wees mijn vooruitzicht)
 • 168 Dank U voor deze nieuwe morgen
 • 169 Er is geen grens
 • 170 Groot is uw trouw, o Heer
 • 171 Als alles duister is (Dans nos obscurités)
 • 171 Dans nos obscurités / Als alles duister is
 • 172 Blijf bij ons, Heer, wanneer de nacht zal komen
 • 173 Jezus u bent het licht (Jésus le Christ, lumière intérieure)
 • 173 Jésus le Christ, lumière intérieure
 • 174 Leid, vriend'lijk Licht
 • 175 Stilte over alle landen
 • 176 Christus, U zij geprezen
 • 177 Halleluja, prijs de Onbegonnen'
 • 178 Als ik maar weet, dat hier mijn weg
 • 179 De zon schijnt in mijn ziel vandaag
 • 180 'k Ben een koninklijk kind
 • 181 De Heer is mijn licht en Zijn liefde is mijn steun
 • 182 Dit wil ik zijn
 • 183 Dit weet ik zeker
 • 184 Ik wandel in het licht met Jezus
 • 185 Leer mij Uw weg, o Heer
 • 186a Leid mij, Heer, o machtig Heiland
 • 186b Wees mijn Leidsman, trouwe Here
 • 187 't Scheepke onder Jezus' hoede
 • 188 'k Stel mijn vertrouwen
 • 189a Vaste rots van mijn behoud
 • 191 Veilig in Jezus' armen
 • 192 Als God zijn stem doet horen
 • 193 De levende God zij eeuwige eer
 • 194 Er is een stad voor vriend en vreemde
 • 195 Gods volk wordt uitgeleid
 • 196 He that keepeth Israel
 • 197 Jubel, jubel dochter Sions
 • 198 Mijn volk, nooit zal Ik u vergeten
 • 199 Pray for the peace of Jerusalem
 • 200 Sta op! O Israël / Awake O Israel
 • 201 Sta op, o kinderen van Israël
 • 202 Een stroom van ongerechtigheid
 • 203 Genade, zo oneindig groot
 • 204 Hij vergaf mijn schuld in Jezus' Naam
 • 205 Hoe teder heeft de Heer mij aangeraakt
 • 206 Hoe kom ik van zonden vrij?
 • 207 I have decided / Ik heb besloten
 • 208 Jezus, mijn Heer, zal nooit mij begeven
 • 209 Kom in mijn hart
 • 210 Mijn hart zingt een lief'lijke melodie
 • 211 Zoals ik ben
 • 212 Heer, wat een voorrecht
 • 213 Ik wil jou van harte dienen
 • 214 Jezus geeft een loflied in ons hart
 • 215 O wil toch de hemel scheuren
 • 216 Praise God for the body
 • 217 U maakt ons één
 • 218 Samen in de naam van Jezus
 • 219 Ubi caritas
 • 220 'k Ben een schip in de storm
 • 221 Geprezen zij de Here
 • 222 El Senyor
 • 223 Ga niet alleen door 't leven
 • 224 God wijst mij de weg
 • 225 Heer, raak mijn hart aan
 • 226 Heer, ik kom tot U (De kracht van Uw liefde)
 • 227 Heer, U leidde mij in de wildernis
 • 228 Heer, U staat in ons midden
 • 229 I heard the voice of Jesus say
 • 230 U bent mijn schuilplaats Heer
 • 231 I will change your name
 • 232 Is hier een hart, door vrees benard
 • 233 Koester nimmer de gedachte
 • 234 Mijn leven is een weefsel
 • 235 Neem, Heer, mijn beide handen
 • 236 O, laat Gods Zoon je thans omhullen
 • 237 Uw tederheid genas, wat er bitter in mij was
 • 238 Vader, daal nu met Uw Geest neer
 • 239 Wees stil en weet
 • 240 Zoals een arm vertroostend om mij heen
 • 241 Wees stil voor het aangezicht van God
 • 242 Zo vriendelijk en veilig als het licht
 • 243 'k Zegen U Heer
 • 244a Een vaste burg is onze God
 • 245 Glorie aan God
 • 246 Ik bouw op U
 • 247 In Gods overwinning
 • 248 Jezus, Jezus, Overwinnaar
 • 249 Door uw genade, Vader
 • 250 Komt nu zijn poorten met dankzegging binnen
 • 251 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
 • 252 Wij zijn hier bijeen in Jezus' Naam
 • 253 Genade en vrede
 • 254 Ere zij de Vader en de Zoon
 • 255 Kaars op de standaard

  Totaal 129 PDF Kleurmuziek bestanden.  Download 12 Mb

Stichting_Kleurmuziek_2.png

Stichting Kleurmuziek, Oost-Souburg / Vlissingen.
Kamer van koophandel nr. 85159646

Bank Rekeningnummer: 
NL43 RABO 0189 7438 91
t.n.v. Stichting Kleurmuziek, Oost Souburg

email
: stichtingkleurmuziek@gmail.com

Privacybeleid

Algemene leveringsvoorwaarden

©1986-2024 Stichting Kleurmuziek