Kleurmuziek

titel Multi Kleur rood  de grootste online collectie kleurmuziek ter wereld
Een slimme manier: zelf muziek spelen zonder noten te hoeven lezen

pakket 5: alle 509 liederen, de gehele Evangelische Liedbundel met bijna 70 % korting (= € 0,15 per lied)

plaatje_pakket_5_alles_evang_liedbundel_liedbundel
€ 76,00 • 1 O HERE, onze Here, hoe heerlijk is uw naam
 • 2 HEER, onze Heer, hoe heerlijk is op aarde
 • 3 U zal ik loven, Heer
 • 4a Bewaar mij, o God
 • 4b For You are my God
 • 5 Wie is God behalve onze HEER?
 • 6 De HERE is mijn herder
 • 7a De Heer is mijn Herder en geen ding ontbreekt mij naar zijn wil
 • 7c De Heer is mijn Herder en geen ding ontbreekt mij naar zijn wil
 • 8 Als een hert dat verlangt naar water
 • 9 God is ons een toevlucht en sterkte
 • 10 Create in me a clean heart
 • 11 Wees mij genadig
 • 12 Waarlijk mijn ziel keert zich stil tot God
 • 13 Heel mijn ziel roept naar U
 • 14 Uw liefde en goedheid
 • 14 Thy loving kindness
 • 15 God zij ons genadig
 • 16 Heel de aarde jubelt en juicht
 • 17 Wie in de schaduw Gods mag wonen
 • 18 De HERE is Koning
 • 19 Zing voor de HEER
 • 20 Jismechoe hasjammajiem
 • 21 De HEER regeert
 • 22 Zingt een nieuw lied, alle landen
 • 23 Juicht de HERE, gij ganse aarde
 • 24 Juicht aarde, juicht alom de HEER
 • 25 Looft de HERE mijn ziel
 • 26 Gij dienaars van Hem
 • 27 Gewillig zal uw volk zijn
 • 28 Halleluja! Ik zal de HERE van ganser harte loven
 • 29 God heb ik lief, Hij hoort mijn stem
 • 30 Looft de HERE, alle gij volken
 • 31 Laudate omnes gentes
 • 32 Ik hef mijn ogen op naar de bergen (ELB)
 • 33 HERE, mijn hart is niet hovaardig
 • 34a Hinnee matov oema najiem
 • 34b Hinnee matov oema najiem
 • 35 Komt prijst de HEER
 • 36 Schepper en Koning
 • 37 Prijs de HEER met blijde galmen
 • 38 Israel, verheug u in uw maker
 • 39 Halleluja, looft God in zijn heiligdom
 • 40 In het begin lag de aarde verloren
 • 41 Eenmaal, toen alle dieren kwamen
 • 42 Abraham, Abraham, verlaat je land
 • 43a De scepter zal van Juda niet wijken
 • 43b Heer, wij komen allen samen
 • 44 De koning van Egypteland
 • 45 Sj'ma Jisraeel
 • 46 Dit is het lied van de man die overwon
 • 47 De dorre vlakten der woestijnen
 • 48 De steppe zal bloeien
 • 49 Ik zal mijn water gieten
 • 50 Dwalende schapen 
 • 50 All we like sheep)
 • 51 Zelfs als de bergen wijken en wank'len (Quant les montages s'éloigneraient)
 • 52 Daar komt de man uit Anatot
 • 53 Heel de schepping, prijs de Heer
 • 54 Waarom, waarom?
 • 55 Ik heb verstaan, Heer, wat Gij hebt gezegd
 • 56 Al zou de vijgenboom niet bloeien
 • 57 Roeach
 • 58 Zoekt eerst het Koninkrijk van God
 • 59 Weest niet bezorgd
 • 60 Komt tot Mij
 • 61 Gods liefde is te groot
 • 62 Als een wijngaard
 • 63 Met lampen voor het feest gereed
 • 64 Als Hij komt in zijn luister
 • 65 't Is middernacht, en in de hof
 • 66 Eén ding hebben wij maar nodig
 • 67 Een klacht klinkt uit Gods Vaderhart
 • 68 Zoon van David, kijk naar mij
 • 69 Want alzo lief
 • 70 Zij was op zoek naar het geheim
 • 71 Ik ben het levende brood
 • 72 Meester, tot wie zouden wij gaan?
 • 73 Waar zal ik heen gaan?
 • 74 Een nieuw gebod (A new commandment)
 • 75 Jezus die wist dat zijn uur gekomen was
 • 76 Mijn vrede laat Ik u (My peace I leave you)
 • 77 U bent de wijnstok
 • 78 Het is volbracht
 • 79 Vrede zij u
 • 80 Geen andere naam
 • 81 Zing met ons mee uit alle macht
 • 82 God die ons heeft voorzien
 • 83 Heer Jezus, uw genade
 • 84 Met Christus ben ik gekruisigd
 • 85 Zegen zij de God en Vader (Blessed be the God and Father)
 • 86 Bekleedt u met de nieuwe mens
 • 87 Zonen van Gods zonlicht (Children of the daytime)
 • 88 Wij zingen, Vader, U ter eer
 • 89 Christus, Gods Zoon en Gods gelijke
 • 90 Wat mij dierbaar was
 • 91 Weest blij te allen tijde
 • 92 Er is maar één God
 • 93 De zaligheid is van God
 • 94 De lof, de heerlijkheid, de kracht
 • 95 Ik zag een wonderlijke stroom
 • 96 En de Geest en de bruid
 • 97 Bereidt de weg van de Heer
 • 98 Mijn ziel maakt groot de Heer (van Setten)
 • 99 Op aarde plant het kwaad zich voort
 • 100 Donker de nacht
 • 101 Ere zij God
 • 102 Heil'ge nacht, u groeten wij
 • 103 In Bethlehems stal lag Christus de Heer
 • 104 Jezus, Koning, Redder, Heer
 • 105 't Licht dezer wereld is reddend verschenen
 • 106 Midden in de winternacht
 • 107 Wilt Gij hier op aarde slapen
 • 108 Zingt nu met verheugde geest
 • 109 Al wie dolend in het donker
 • 110 Het licht van de Heer
 • 111 Mildheid en majesteit
 • 112 Laat ons het leven van de Heer
 • 113 Hoor hoe een held're stem weerklinkt
 • 114 Als ik in gedachten sta
 • 115 Geeft ere de Here
 • 116 Glorie zij aan Jezus
 • 117 Het is volbracht
 • 118 Hij kwam bij ons, heel gewoon
 • 119 Liefde was het, onuitputt'lijk
 • 120 Wij roemen 't Kruis
 • 121 O Heer, hoe zwaar hebt Gij gestreden
 • 122 Daar juicht een toon
 • 123 De hemel juicht tot eer van de verrezen Heer
 • 124 Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt
 • 125 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft
 • 126 Halleluja, halleluja, aanbidt de verrezen Heer
 • 127 Halleluja, Jezus Christus leeft!
 • 128 Laat ons loven, laat ons juichen
 • 129 Hij, wie men door de marteldood
 • 130 Juicht, want Jezus is Heer
 • 131 Nu is het Pasen - Jezus leeft
 • 132 U zij de glorie opgestane Heer
 • 133 Thomas heeft Jezus niet gezien
 • 134 U, Vader van de lichten
 • 135 Wat zoekt gij hier?
 • 136 Wij groeten u, o dag der dagen
 • 137 Omdat Hij leeft
 • 138 Heer, U draagt de hoogste kroon
 • 139 Jezus, wij verhogen U
 • 140 Kroon Hem met gouden kroon
 • 141 U hebt de overwinning behaald
 • 142 Majesteit, groot is zijn majesteit
 • 143 Majesteit, Koning in eeuwigheid
 • 144 De Geest des Heren die het leven
 • 145 Geest der waarheid, moge Uw licht
 • 146 Kom, o Heil'ge Geest van God
 • 147 Heer, ik hoor van rijke zegen
 • 148 Heilige Geest van God
 • 149 Laat ons de Heer aanbidden
 • 150 Ruis, o Godsstroom der genade
 • 151 Veni Creator Spiritus (van Setten)
 • 152 Veni sancte Spiritus
 • 153 Welkom, Heil'ge geest van God
 • 154 Zend réveil, Heer
 • 155 De aarde is van God
 • 156 De mens leeft niet alleen op aarde
 • 157 Gebeden en liederen aan tafel
 • 158 Hemel aarde, lucht en zee
 • 159 Here mijn God, almachtige God
 • 160 Jezus is Heer / Jezus is Lord
 • 160 Jezus is Lord / Jezus is Heer
 • 161 Komt, laat ons vrolijk zingen
 • 162 O God van hemel, zee en aard
 • 163 Zie ik sterren aan de hemel staan
 • 164 Wij ploegen en wij zaaien
 • 165 God heeft Adam diep doen slapen
 • 166 Vader, U loven wij
 • 167 Wees mijn vooruitzicht (Be Thou my vision)
 • 167 Be Thou my vision (Wees mijn vooruitzicht)
 • 168 Dank U voor deze nieuwe morgen
 • 169 Er is geen grens
 • 170 Groot is uw trouw, o Heer
 • 171 Als alles duister is (Dans nos obscurités )
 • 171 Dans nos obscurités / Als alles duister is
 • 172 Blijf bij ons, Heer, wanneer de nacht zal komen
 • 173 Jezus u bent het licht (Jésus le Christ, lumière intérieure)
 • 173 Jésus le Christ, lumière intérieure
 • 174 Leid, vriend'lijk Licht
 • 175 Stilte over alle landen
 • 176 Christus, U zij geprezen
 • 177 Halleluja, prijs de Onbegonnen'
 • 178 Als ik maar weet, dat hier mijn weg
 • 179 De zon schijnt in mijn ziel vandaag
 • 180 'k Ben een koninklijk kind
 • 181 De Heer is mijn licht en Zijn liefde is mijn steun
 • 182 Dit wil ik zijn
 • 183 Dit weet ik zeker
 • 184 Ik wandel in het licht met Jezus
 • 185 Leer mij Uw weg, o Heer
 • 186a Leid mij, Heer, o machtig Heiland
 • 186b Wees mijn Leidsman, trouwe Here
 • 187 't Scheepke onder Jezus' hoede
 • 188 'k Stel mijn vertrouwen
 • 189a Vaste rots van mijn behoud
 • 191 Veilig in Jezus' armen
 • 192 Als God zijn stem doet horen
 • 193 De levende God zij eeuwige eer
 • 194 Er is een stad voor vriend en vreemde
 • 195 Gods volk wordt uitgeleid
 • 196 He that keepeth Israel
 • 197 Jubel, jubel dochter Sions
 • 198 Mijn volk, nooit zal Ik u vergeten
 • 199 Pray for the peace of Jerusalem
 • 200 Sta op! O Israël / Awake O Israel
 • 201 Sta op, o kinderen van Israël
 • 202 Een stroom van ongerechtigheid
 • 203 Genade, zo oneindig groot
 • 204 Hij vergaf mijn schuld in Jezus' Naam
 • 205 Hoe teder heeft de Heer mij aangeraakt
 • 206 Hoe kom ik van zonden vrij?
 • 207 I have decided / Ik heb besloten
 • 208 Jezus, mijn Heer, zal nooit mij begeven
 • 209 Kom in mijn hart
 • 210 Mijn hart zingt een lief'lijke melodie
 • 211 Zoals ik ben
 • 212 Heer, wat een voorrecht
 • 213 Ik wil jou van harte dienen
 • 214 Jezus geeft een loflied in ons hart
 • 215 O wil toch de hemel scheuren
 • 216 Praise God for the body
 • 217 U maakt ons één
 • 218 Samen in de naam van Jezus
 • 219 Ubi caritas
 • 220 'k Ben een schip in de storm
 • 221 Geprezen zij de Here
 • 222 El Senyor
 • 223 Ga niet alleen door 't leven
 • 224 God wijst mij de weg
 • 225 Heer, raak mijn hart aan
 • 226 Heer, ik kom tot U (De kracht van Uw liefde)
 • 227 Heer, U leidde mij in de wildernis
 • 228 Heer, U staat in ons midden
 • 229 I heard the voice of Jesus say
 • 230 U bent mijn schuilplaats Heer
 • 231 I will change your name
 • 232 Is hier een hart, door vrees benard
 • 233 Koester nimmer de gedachte
 • 234 Mijn leven is een weefsel
 • 235 Neem, Heer, mijn beide handen
 • 236 O, laat Gods Zoon je thans omhullen
 • 237 Uw tederheid genas, wat er bitter in mij was
 • 238 Vader, daal nu met Uw Geest neer
 • 239 Wees stil en weet
 • 240 Zoals een arm vertroostend om mij heen
 • 241 Wees stil voor het aangezicht van God
 • 242 Zo vriendelijk en veilig als het licht
 • 243 'k Zegen U Heer
 • 244a Een vaste burg is onze God
 • 245 Glorie aan God
 • 246 Ik bouw op U
 • 247 In Gods overwinning
 • 248 Jezus, Jezus, Overwinnaar
 • 249 Door uw genade, Vader
 • 250 Komt nu zijn poorten met dankzegging binnen
 • 251 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
 • 252 Wij zijn hier bijeen in Jezus' Naam
 • 253 Genade en vrede
 • 254 Ere zij de Vader en de Zoon
 • 255 Kaars op de standaard
 • 256 Kyrie eleison (Russisch Orthodox)
 • 257 Vader, U zij glorie
 • 258 Er zij de God in de hemel
 • 259 Gloria in exelsis Deo
 • 260 Wij kiezen voor de vrijheid
 • 261 Aan Uw voeten Heer
 • 262 Uw Woord is een lamp voor mijn voet
 • 263 Door de wereld gaat een woord
 • 264 Licht en wijsheid
 • 265 Alleluia
 • 266 Offer glorie en lofzang
 • 267 U komt de lof toe
 • 268 Magnificat (Taizé)
 • 269 Wij leggen onze gaven
 • 270 Ga nu heen in vrede
 • 271 De HEER zegene u
 • 272 De HERE zegene en behoede u
 • 273 Amen (lied)
 • 274a Ik geloof in God de Vader (van Westering)
 • 275 'k Heb geloofd en daarom zing ik
 • 276 Ik geloof in God, de Vader, Schepper
 • 277 Naam van Jezus, erewoord
 • 278 Laat de kind'ren tot mij komen
 • 279 Wij blijven geloven
 • 280 Kind, wij dragen je op handen
 • 281 Mijn lieve kleine kindje
 • 282 Zijt gij gedoopt in Christus' dood
 • 283 Christus die verrezen is
 • 284 Eet het brood met mij
 • 285 Gedenken wij dankbaar de daden des Heren
 • 286 Gedachtenis aan Jezus
 • 287 Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer
 • 288 Heilig, heilig heilig, Heer
 • 289 Ik geloof in God de Vader die een bron van vreugde is
 • 290 Het brood dat ons voor ogen staat
 • 291 Wat ik neem en eet als brood
 • 292 Ik zal er zijn voor jou
 • 293 Wees welkom al gij heiligen van ouds
 • 294 Wie kent er niet het oud verhaal
 • 295 Wij worden genodigd aan tafel te gaan
 • 296 Bleibet hier
 • 297 Hier in uw heiligdom
 • 298 Ik kom in Uw heiligdom binnen
 • 299 Welk een vriend is onze Jezus
 • 300 Mon âme se repose
 • 301 Heer, Gij hebt dit lieve leven, ons gegeven
 • 302 Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed
 • 303 Heer, ontferm U over ons
 • 304 Vader, vol van vrees en schaamte
 • 305 Jezus Christus, Heer en Hoofd
 • 306 O Heer, de nacht komt over ons
 • 307 Wij die met eigen ogen
 • 308 Doorgrond mijn hart
 • 309 Geef mij uw licht
 • 310 Geest van God, maak in dit uur
 • 311 Heer, doorgrond mijn hart
 • 312 Jezus vol liefde
 • 313 Heer, ik geef m' aan U volkomen
 • 314 Maak mij rein voor U
 • 315 U die mij geschapen hebt
 • 316 O God, die mij hebt vrijgekocht
 • 317 O Heer, kom met uw stille kracht
 • 318 Voor de allerhoogste Heer
 • 319a Heer, ontferm U (ELB)
 • 319b Heer, onze God
 • 319c Kyrie eleison (ELB)
 • 320 Heer, hoort Gij niet de wereld U om vrede vragen
 • 321 Dank U, Vader in de hemel
 • 322 Heer, wij brengen onze kinderen bij U
 • 323 Laat uw vlam steeds branden
 • 324 Laten wij met vreugde en dankbaarheid zingen
 • 325 Onze Vader in de Hemel
 • 326 Van 't westen daalt het avondrood
 • 327a Tel uw zegeningen
 • 327b Ja onze God is een God die gebeden verhoort
 • 328 Breng dank aan de Eeuwige
 • 329 Heer 'k wil U danken, U loven en prijzen
 • 330 Wij zijn met heel ons hart bij U
 • 331 Bless the Lord, my soul / Prijs de Heer, mijn ziel
 • 332 Baroech Haba beSjeem Adonaj
 • 333 Blessed be the Lord God
 • 334 Eer aan de Vader
 • 335 Geef eer aan God in de hoge
 • 336 Geprezen zij God op zijn heilige troon
 • 337 Glorie, glorie, glorie aan het Lam
 • 338 God is goed, komt zingt en jubelt
 • 339 God woont in de lofzang
 • 340 He is the Lord of Glory
 • 341 Heer God, U loven wij
 • 342 Heer, ik prijs Uw grote Naam
 • 343 Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw Naam
 • 344 Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge
 • 345 Ik zing en juich
 • 346 Ik wil zingen van mijn Heiland
 • 347 Jubilate Deo
 • 348 Komt, laat ons zingen al te zaam
 • 349 Lof, eer, aanbidding
 • 350 Lof, dank en aanbidding zij U
 • 351 Machtig God, sterke Rots
 • 352 O, kom nu en jubel, breng dank aan de Heer
 • 353 Prijs onze Heer, Hij alleen is de machtige God
 • 354 Prijst Hem, prijst Hem
 • 355 Heer, ik wil U prijzen (Vader God)
 • 356 Van U wil ik zingen
 • 357 Vreugde, vreugde, louter vreugde
 • 358 Verblijdt u, zonen Gods
 • 359 Als ik opzie naar uw heiligheid
 • 360 Adoramus te O Christe
 • 361 Annachoe ro'iem Jesjoea
 • 362 God is in ons midden
 • 363 Gij zijt waardig
 • 364 Heerlijk is uw Naam
 • 365 Hoog en verheven Messias
 • 366 Heilig aanschijn van het Lam
 • 367 Ik wil komen en knielen aan uw voeten
 • 368 Jezus, Jezus, Koning vol glorie
 • 369 Jezus, heilige, gezalfde Heer
 • 370 Kadosj
 • 371 Mijn Jezus, ik houd van U
 • 372 Mijn Jezus, mijn Redder (Juich voor de Heer)
 • 373 U bent het lied van mijn hart
 • 374 O Heer, mijn God
 • 375 O Heer, mijn God, ik open mijn hart voor U
 • 376 Abba, Vader
 • 377 U bid ik aan, o macht der liefde
 • 378 Vader, ik aanbid U
 • 379 Waardig, o waardig bent U Heer
 • 380 Wij eren en aanbidden U
 • 381 Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam
 • 382 Heer, uw licht en Uw liefde schijnen/ Lord, the light of your love is shining
 • 383 Hij is de God, de waarachtige God
 • 384 It only takes a spark / Een vonk is al genoeg
 • 385 Laat je licht helder schijnen/Keep your light
 • 386 Jesus is the answer
 • 387 Laat mij zijn een instrument
 • 388 Laat heel de wereld het zien
 • 389 Maak mij een vredestichter, Heer
 • 390 Maak ons tot een stralend licht voor de volken
 • 391 Toont de mensen zonder vrezen
 • 392 Tot zijn eer en heerlijkheid
 • 393 Wij gaan op weg met brandend hart
 • 394 Wij zijn Gods kind'ren
 • 395 Wilt u van zonde en schuld zijn verlost?
 • 396 Grijp toch de kansen
 • 397 Handen naar boven om de Heer te loven
 • 398 Handen heb je om te geven
 • 399 Ik was hongerig
 • 400 O Heiland, trouwe Heer
 • 401 Wij willen gaven delen
 • 402 Toen Ik naar mijn naaste zocht
 • 403 De aarde is vervuild
 • 404 De woestijn zal bloeien
 • 405 Dat eens de Heer zal komen
 • 406 Eens zal op de grote morgen
 • 407 Hij komt, Hij komt, Hij is Koning
 • 408 Hosanna, hosanna de Koning komt
 • 409 Ik zie een poort wijd open staan
 • 410 Jeruzalem
 • 411 Jezus leeft in eeuwigheid
 • 412 Kom, Leeuw van Juda
 • 413 Lichtstad met uw paarlen poorten
 • 414 Maranatha (Watson)
 • 415 Sjalom ha Masjieach
 • 416 Spoedig zal komen de hemelse Heer
 • 417 Zegen, aanbidding
 • 418 Advent is dromen
 • 419 Als ik mij herinner wat Hij deed voor mij
 • 420 Als je bidt zal Hij je geven
 • 421 Ben je groot of ben je klein
 • 422 Als je geen liefde hebt voor elkaar
 • 423 De grote mensen durven niet
 • 424 Amen, Jezus is mijn vriend
 • 425 Dit is de dag, die de Heer ons geeft
 • 426 Dank U voor de wond'ren
 • 427 De Heer is waarlijk opgestaan
 • 428 Dit is mijn hand en dat mijn voet
 • 429 Een rivier vol van vrede
 • 430 Een wijs man
 • 431 Er is geen plaats
 • 432 From the rising of the sun
 • 433 God die alles maakte
 • 434a/b God zal met ons zijn
 • 435 'k Heb Jezus nodig heel mijn leve
 • 436 Hé, jij daar, heb je 't al gehoord
 • 437 Het gaat niet zomaar één-twee-drie
 • 438 Ho! Stop! Sta eens even stil
 • 439 Hoger dan de blauwe luchten
 • 440 Hoor, de vogels zingen weer
 • 441 I found the happy side of life
 • 442 Ik draag de wapenrusting van God
 • 443 Ik volg de Heer
 • 444 Ik zegen jou in Jezus' Naam
 • 445 Ik zag een kuikentje
 • 446 Ik zit op het puntje van mijn stoel
 • 447 Is je deur nog op slot?
 • 448 Je hoeft niet bang te zijn
 • 449 Jericho
 • 450 Zie hoe groot Jezus' liefde is (Jesus' love is very wonderful)
 • 451 Jezus houdt van alle kleine kinderen
 • 452 Jezus is de goede Herder
 • 453 Jozef zoekt zijn grote broers
 • 454 Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht
 • 455 Kijk daar: een metselaar
 • 456 Kijk eens om je heen
 • 457 Klein, klein kindje
 • 458 Laat zo je licht maar schijnen
 • 459 Lees je bijbel, bid elke dag
 • 460 Komt laat ons zingen vandaag
 • 461 Liefde, blijdschap, vrede
 • 462 Maak een vrolijk geluid voor de Heer
 • 463 Met vreugde zal ik tot U zingen, Heer
 • 464 Noach kreeg opdracht
 • 465 Mijn zegen krijg je mee
 • 466 Onze Vader, die in de hemelen zijt
 • 467 Vanwaar de zon opgaat
 • 468 Sta 's even op
 • 469 Wil je wel geloven
 • 470 We hebben allemaal wat
 • 471 Weet je dat de Vader je kent? (Parel in Gods hand)
 • 472 Weet je 't niet
 • 473 Who's the King of the jungle
 • 474 Zet je voet maar op het water
 • 475 Wij zullen opstaan
 • 476 Zie de zon, zie de maan
 • 477 Zomaar te gaan met een stok in je hand
 • 478 Zing, zing, zingen maakt blij
 • 479 Zoals klei in de hand van de pottenbakker
 • 480 Be bold, be strong
 • 481 Come, let us sing
 • 482 Bron van levend water (Let your living water flow)
 • 483 Don't build your house on the sandy land
 • 484 Eenmaal zal de hemel zingen
 • 485 Early in the morning
 • 486 God's not dead
 • 487 Groot en machtig is Hij
 • 488 Hallowed be
 • 489 He's got de whole world
 • 490 In my life, Lord
 • 491 Ik leef met u (I walk by faith)
 • 492 I will celebrate
 • 493 Ik wil U prijzen Heer (I want to praise You)
 • 494 Jong en oud
 • 495 King of kings and Lord of lords
 • 496 Little by little
 • 497 Love the Lord, your God
 • 498 Mijn hoop is op U, Heer
 • 499 Machtig is de naam van de Heer (Blessed be the Name of the Lord)
 • 500 More love, more power
 • 501 Vrede van God
 • 502 Maak ons een leger (Raise up an army)
 • 503 Soon and Very Soon
 • 504 Vrede, vriendschap, vreugde, vrijheid
 • 505 We shall overcome
 • 506 We are marching
 • 507 Wees, blij, want Hij, Koning Jezus
 • 508 When I see the stars that shine above
 • 509 You laid aside your majesty / U legde af uw majesteit

  Totaal 520 PDF Kleurmuziek bestanden.  Download 83 Mb

Stichting_Kleurmuziek_2.png

Stichting Kleurmuziek, Oost-Souburg / Vlissingen.
Kamer van koophandel nr. 85159646

Bank Rekeningnummer: 
NL43 RABO 0189 7438 91
t.n.v. Stichting Kleurmuziek, Oost Souburg

email
: stichtingkleurmuziek@gmail.com

Privacybeleid

Algemene leveringsvoorwaarden

©1986-2024 Stichting Kleurmuziek